bovebben
bovebben
bovebben
bovebben

ÁSZF - 2016. január 1-ig

ME G A O R A  S a a S (A S P)
Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K

Érvényes: 2015. január 1-től                           Előző szerződés állapotok                                             

A Megastar Plus Kft. a továbbiakban Szolgáltató, az általa kifejlesztett MegaORA számítógépes programjainak használati jogát a jelen általános szerződési feltételek szerint biztosítja az igénybe vevő felhasználók, továbbiakban Felhasználó részére.

Szolgáltató adatai:

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 75.
Telephely: 1033 Budapest, Hévízi u. 3/B-C.
Cégjegyzékszám: 13-09-077517
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10594154-49020011
Adószám: 12321306-2-13

Tartalomjegyzék

1. Fogalom meghatározások
2. Szerződés tárgya
3. A Szolgáltató feladatai a programok üzemeltetése során
3.1. A Szolgáltató kötelezettsége a jogszabályok ismeretére és helyes alkalmazására
3.2. A MegaORA programok megismerésének biztosítása
3.3. Szerver, adatbázis üzemeltetésének biztosítása
3.4. Felhasználónak nyújtott egyéb szolgáltatások
3.5. Adatállományok mentése, visszaállítás kötelezettsége
3.6. A Szolgáltató garanciális kötelezettségei
3.7. Szolgáltató titoktartási kötelezettsége
3.8. Az adatok archiválási tárolása
4. Felhasználót megillető kártérítés
5. A Felhasználó feladatai a programok üzemeltetése során
5.1. A Felhasználó kötelezettsége a jogszabályok ismeretére és helyes alkalmazására
5.2. A Felhasználó felkészülése a programok használatára
5.3. Kliens oldali berendezések üzemeltetésének biztosítása
5.4. A Felhasználó kármegelőzési kötelezettségei a garanciális feladatok ellátásához
5.5. Adatvagyon megőrzése
5.6. A Felhasználó titoktartási kötelezettsége
5.7. A Felhasználó feladatai a biztonságos üzemeltetés biztosításához
6. Programhasználati jogviszony létrehozása és megszüntetése
6.1. Programhasználati jogviszony létrehozásának előfeltétele
6.2. Felhasználói igénybejelentés, Egyedi Szolgáltatói Szerződés
6.3. Első időszak használati jog díja
6.4. Feldolgozás létrehozása
6.5. Programhasználati jogviszony megszüntetése
6.6. Szerződés módosításának szabályozása
6.7. A szerződés megszüntetésekor a Szolgáltatónál tárolt ügyféladatok átadásának módja, feltételei
7. A programhasználat díjazása
7.1. Díjazás mértéke
7.2. Elszámolási időszak, számla készítése
7.3. A Felhasználó fizetési kötelezettségének teljesítése
7.4. Jogtalan programhasználat
7.5. Adattárolási lehetőség díjazása
1. sz. melléklet - MegaORA ASP (SaaS) aktuális díjai
2. sz. melléklet - Egyedi Szolgáltatói Szerződés

1. Fogalom meghatározások

A MegaORA az ORACLE fejlesztő eszközeivel elkészített ERP (Integrált Vállalatirányítási) rendszer. A MegaORA rendszer egyszerűsített, ügyvitelileg szerényebb lehetőségekkel és bíró, és olcsóbb változata a MiniORA, amelyről a továbbiakban – díjszámítás kivételével – MegaORA néven hivatkozunk. A vállalatirányítási rendszer alrendszerekből, azok modulokból állnak, amelyeket számítógépes programok vezérelnek. A programok elősegítik a felhasználó szervezet vezetését, irányítását, és naprakész információt biztosítanak a Felhasználó fő tevékenységeiről, folyamatairól, az árbevételekről, költségekről, nyereségességről, készletekről stb. A MegaORA hasznosításának, használatának két lehetősége van:

- Vétel - a Felhasználó saját szerveren történő üzemeltetés       
- SaaS, ASP - üzemmódban történő igénybevétel. (Ez a két üzemmód nyilvánosan elérhető szervereken működik. A MegaORA SaaS üzemmód esetén nyilvános bármely jogosult felhasználó által elérhető szolgáltatás történik. ASP üzemmódban egy jogosult felhasználó számára történik a szolgáltatás.)

A SaaS, ASP üzemmódban igénybe vehető a MegaORA valamennyi alrendszere és azok moduljai. Jelen általános szerződési feltételek kizárólag a SaaS, ASP üzemmódban megvalósuló használatra vonatkoznak.

MegaORA működtetési/üzemeltetési rétegek:

 • Hardver berendezések, amely egyrészt a nyilvánosan (web felületen) elérhető - adatbázis és kiszolgáló - szerverek, másrészt kliens oldali berendezések, munkaállomások és azok perifériái. Az adatbázis és kiszolgáló szervert, azok működését a Szolgáltató biztosítja.   • Operációs rendszer és ORACLE adatbázis-kezelő. A szerver gépeken a Szolgáltató biztosítja és ő is üzemelteti.
 • Üzleti logika, amely a szerver és kiszolgáló gépek működését vezérlő MegaORA programokban testesül meg, amelynek leírása a MegaORA programok szerves részét képző dokumentációkban található. A programokat, amelyek a jogszabályok és a vállalatirányítási munka igényei szerinti működést valósítják meg, a Szolgáltató biztosítja és a Szolgáltató szellemi tulajdona. Ezt a szellemi terméket hasznosítja a Szolgáltató a szerződésben leírt SaaS, ASP formában történő üzemeltetés során.
 • Internetes nyilvános hálózat a szerverek eléréséhez, melyet a Szolgáltató biztosít.      
 • A kliens oldali berendezéseket a Felhasználó biztosítja és működteti.
 • Az egyes klienseknek, a szerverek eléréséhez szükséges hálózati (internet) lehetőséget a Felhasználónak kell biztosítani.            
 • A MegaORA használatához a kliens oldali munkaállomásokon a Felhasználó által igényelt darabszám munkaállomásra szükséges az Oracle használatára jogosító licence. Ezt a szolgáltatás díjazásának részeként a Szolgáltató szerzi be és biztosítja a munkavégzéshez.   
 • A Szolgáltató a szervereken biztosít aktív területet, és a több éve feldolgozott adatoknak archív mentési területet.

2. Szerződés tárgya

A Szolgáltató tulajdonát képezi a MegaORA programrendszer, amelynek lehetőségeit, működését a rendszer részét képező dokumentációk ismertetik. A Szolgáltató - a Web felületen működtethető programokat - bérelt, szerverfarmon lévő gépekre telepített, nyilvánosan elérhető módon üzemelteti. A szerződésben a Szolgáltató a Felhasználó számára - a Felhasználó munkavégzésének és az adatszolgáltatási kötelezettségének segítéséhez - az alábbiakban részletezett feltételekkel használati jogot biztosít a MegaORA rendszer futtatására kialakított infrastruktúrához.

3. A Szolgáltató feladatai a programok üzemeltetése során

3.1. A Szolgáltató kötelezettsége a jogszabályok ismeretére és helyes alkalmazására

A Szolgáltató a MegaORA készítéséhez és felügyeletéhez olyan munkatársakat biztosít, akik végzettségük és szakmai gyakorlatuk alapján ismerik, és megfelelően alkalmazzák az ügyviteli, számviteli munkára vonatkozó jogszabályokat és az országosan általánosan alkalmazott szakmai gyakorlatot. A Szolgáltató illetékes munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a jogszabályok változását, a MegaORA programok működését, és gondoskodnak a kettő naprakész összhangjáról.

3.2. A MegaORA programok megismerésének biztosítása

A Szolgáltató a Felhasználó számára lehetővé teszi a programok - használatba vételhez szükséges mértékű - megismerését. Ennek - díjtalan - lehetőségei a következők:

 • Web és egyéb ismertetők
 • SaaS demó feldolgozás       
 • Mintafeladat tanulmányozása           
 • Dokumentációk tanulmányozása      
 • Díjtalan e-mail-ben elküldött kérdések lehetősége  
 • SaaS szolgáltatás lehetőségeit bemutató oktatás

A fenti - díjtalan - lehetőségeken kívül, igény szerinti mértékben mód van fizetős oktatási, konzultációs szolgáltatást igénybe venni, amelynek feltételeit a Felhasználó és a Szolgáltató az igények szerint külön megállapodásban rögzítenek.

 

3.3 Szerver, adatbázis üzemeltetésének biztosítása

A Szolgáltató a MegaORA feldolgozás elérési lehetőségét heti 7 x 23 órás időtartamban biztosítja. Minden nap 02-03 óra között történik az adatbázis biztonsági mentése és a MegaORA szerver programok frissítése, ekkor a szolgáltatás esetenként szünetelhet.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy vagy a szervert üzemeltető, vagy az internet üzemeltető részéről, vagy egyéb okból több mint 3 órás üzemkiesés következik be, akkor az üzemkiesés okáról, a várható munkakezdés időpontjáról - e-mail - értesítést küld a Felhasználó részére.

3.4. Felhasználónak nyújtott egyéb szolgáltatások

A Szolgáltató biztosítja a MegaORA programok online frissítését és távdiagnosztikát biztosít a távoli elérési kapcsolaton keresztül. A folyamatos programkövetés során a továbbfejlesztett programokat a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, erről a munkáról folyamatos ismertetőt vezet a megfelelő – a felhasználó által mindenkor elérhető - web lapon.

A Szolgáltató telefon és azonnali e-mail ügyeletet biztosít munkaidőben - munkanapokon 8-16 óra között - a munkavégzést akadályozó bármely hibák elhárítása érdekében. A 5.2.-ben részletezett módon a rendelkezésre állás díjtalan illetve díjazás ellenében történhet. Egyedi, eseti megállapodás alapján, külön díjazásért munkaidőn kívül is igénybe vehető az ügyelet rendelkezésre állása.

Ha a Felhasználó a hiba bejelentésekor, ha igényli - és szükség esetén a Felhasználó az 5.2.-ben írt esetleges díjfizetési kötelezettséget vállalja - a Szolgáltató ügyelete beléphet a Felhasználó feldolgozásába, és ott a Felhasználó problémáját a Felhasználó munkatársával közösen kivizsgálja, értelmezi. (A Szolgáltató tevékenységéről - amint minden egyéb munkavégzésről -, menü szintű naplózás készül, amelyet a Felhasználó minimum 6 hónapig megtekinthet.)

A Szolgáltató igénybejelentés alapján konzultációs, oktatási és ügyvitel-szervezési szolgáltatást biztosít a Felhasználó részére - akár a Forgalmazó, akár a Felhasználó telephelyén - a 7. a Díjazás mértéke alatt leírt módon és díjazásért.

A Szolgáltató díjtalan és folyamatosan aktualizált tájékoztatást biztosít ügyfeleinek a www.megastar.hu weboldalon, többek között az alábbi témákban:

 • MegaORA programváltozások, verziócserék jegyzéke.
 • A programok új verzióinak, lehetőségeinek leírása.      
 • Tervezett és folyamatban lévő programfejlesztések.   
 • A Felhasználói véleményekről, tapasztalatokról, a működési lehetőségek kihasználásáról.      
 • A Felhasználóknál történt revíziók tapasztalatairól.     
 • A program működési környezetének szervezési kérdéseiről.   
 • Az egyes konkrét jogszabály értelmezési, számviteli, pénzügyi problémákról. 
 • A kártékony programokkal - vírusok, trójai programok, stb. - kapcsolatos tapasztalatokról és védekezési lehetőségekről.

A Forgalmazó a MegaORA ügyviteli és program-felügyeleti, támogatási szolgáltatások nyújtására Alvállalkozót vesz igénybe. Az Alvállalkozó az ACÉH Kft. (székhelye: 1033 Bp. Hévízi út 3/b-c., cégjegyzékszáma: 01-09-877927, bankszámlaszáma: 11102601-13878423-01000003, adószáma: 13878423-2-41)

3.5. Adatállományok mentése, visszaállítás kötelezettsége

A Szolgáltató rendszeres mentéseket végez a teljes adatbázisról. Az adatbázis mentése számos feldolgozás adatát tartalmazza a mentés egy időpontja szerinti állapotban. Így a mentés nem az egyes vállalati adatoknak a feldolgozási szakaszaik szerinti - havi zárás, éves zárás után, stb. - megfelelő állapotot tartalmazza. (Az adatok ilyen nézetei a megfelelő listákkal képezhetők.) Hiba esetén a Szolgáltató a teljes körű mentésből órákon, nagyobb hiba esetén napokon belül helyreállítja az adatbázist.

A Szolgáltató a szervereken lévő teljes adatállományról, az aktív adatbázis területről naponta - 02 órai állapotról - készít biztonsági másolatot - mentést - egy (másik) szerver gépre. Max. 3 munkanaponként az adatbázisszerverektől elkülönülő külső adathordozóra is kiírásra kerül az aktuális mentés. Ez utóbbi mentés generációs elven készül, azaz mindig rendelkezésre áll az aktuális utolsó 3 nap mentése, az előző és az azt megelőző 3 nap, stb. mentése. A biztonsági mentések minimum 20 generációig mindenkor rendelkezésre állnak. Hiba esetén az időben legutolsó - használható - mentésből történik a helyreállítás.

A Szolgáltató köteles a szerver oldali gépi, hálózati vagy program hibából adódó, adatvesztéssel járó vagy adat roncsolódást előidéző hiba esetén - amikor a hibát csak egy korábbi adatbázis állapot visszaállítása szünteti meg - haladéktalanul megkezdeni a helyreállítást. A napi mentés visszaírása esetén a hajnali 02 órakor volt adatbázis állapotra visszaáll a feldolgozás, ha nagyobb hiba következik be, és az adatbázis - esetleg új gépre történő - telepítése szükséges, akkor előző 1-2, maximum 3 nappal korábbi állapotra visszaáll a feldolgozás. (A mentés visszaírásakor a Felhasználó által - a mentés és a hiba bekövetkezte kori állapot között történt változások -, azaz a mentés óta történt munkavégzés adatai eltűnnek.)

A mentés visszaírási eseménynél - már a leállás bekövetkeztekor - a Szolgáltató köteles értesítést küldeni a Felhasználó számára, ebben ismertetni kell a hiba okát, a mentés - azaz az adatok állapotának rögzült - időpontját, és a várható munkakezdés idejét.

A Szolgáltatási szerződés megszűnése után – függetlenül attól, hogy a szerződés felmondásra került, vagy a esedékes díj ki nem fizetése miatt szűnt meg - a Szolgáltató még 90 naptári napon keresztül az adatbázisban tartja és menti a Felhasználó feldolgozásainak adatait. A 90 nap eltelte után az aktív adatbázisból az adatok és a feldolgozások törlésre kerülnek.

3.6. A Szolgáltató garanciális kötelezettségei

A Szolgáltató a rendszer használatba vételétől jelen szerződés érvényességének időtartama alatt jótállást vállal arra, hogy a felhasználói dokumentációnak és a - Szolgáltató és Felhasználó ismeretei szerinti - aktuális jogszabályoknak megfelelően működő programrendszert biztosít a Felhasználó részére.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alapján az esetleg felmerülő és nyilvánvaló hibák kijavítását munkaidőben haladéktalanul megkezdi. Ha a vélelmezett hiba a Szolgáltató és a Felhasználó eltérő jogszabály értelmezéséből származik, a Szolgáltató a Felhasználó közreműködésével megkeresi a megfelelő hatóságot - a jogszabály értelmezésére.

A Szolgáltatót nem terheli a jótállási kötelezettség, ha a bejelentett hiba,

 • a Felhasználó egyedi, a dokumentáció leírásain túllépő igényeinek kielégítését szolgáló szempontokat próbálnak érvényesíteni,   • a Felhasználó által kijelölt képviselő hozzá nem értésére vezethető vissza,     
 • a dokumentációban meghatározott hardver-szoftver konfigurációtól eltérő működtetésből keletkeznek,
 • akár a szerver oldali, akár a felhasználó oldali berendezés nem üzemszerű, a dokumentáció előírásaitól eltérő használat miatt keletkezett,      
 • a hiba a rendszer futtatásához használt harmadik fél által szállított eszközök hibájából keletkezett.

3.7. Szolgáltató titoktartási kötelezettsége

A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy ha a munkája során a Felhasználó adataiba betekintést nyer és/vagy a Felhasználó adataival - pl. hibaelhárítás céljából - dolgozik, akkor ezeket az adatokat semmilyen formában nem használja fel, harmadik fél számára semmilyen formában nem adja tovább.

3.8. Az adatok archiválási tárolása

A folyamatos feldolgozási megszűnése után az adatok tárolását és az esetleges szükséges mértékű elérését biztosítja a Szolgáltató, amennyiben a szerződés szerinti tárolási díj folyamatosan kifizetésre kerül. Azaz a jelen szerződés alapján Szolgáltató biztosítja, a Felhasználó korábbi években keletkezett adatainak az adatbázisban történő megőrzését, archivált tárolását, igény szerinti elérését a csökkentett mértékű tárolási díjért.

4. Felhasználót megillető kártérítés

A Felhasználót a bizonyítottan programhibából, vagy a garanciális feladatok nem kellő idő alatt történő elvégzéséből eredő kárért kártérítés illeti meg. A kártérítés mértékét az okozott kár nagysága határozza meg. A Szolgáltató kártérítési kötelezettségének maximális összege - az 5.4. pontban írt Felhasználói kötelezettségek miatt - nem haladhatja meg a Felhasználó által a MegaORA rendszerért az aktuális évben kifizetett ÁFA nélküli díj összegét.

5. A Felhasználó feladatai a programok üzemeltetése során

5.1. A Felhasználó kötelezettsége a jogszabályok ismeretére és helyes alkalmazására

A Felhasználó köteles a MegaORA használatához és felügyeletéhez olyan munkatársakat biztosítani, akik végzettségük és szakmai gyakorlatuk alapján ismerik, és megfelelően alkalmazzák az ügyviteli, számviteli munkára vonatkozó jogszabályokat és az országosan általánosan alkalmazott szakmai gyakorlatot. A Felhasználó illetékes munkatársai folyamatosan figyelemmel tudják kísérni a jogszabályok változását, és ennek megfelelően – az esetleg megváltozó - MegaORA működését.

5.2. A Felhasználó felkészülése a programok használatára

A Felhasználó vállalja, hogy a 3.2. pontban írt lehetőségek felhasználásával meggyőződik róla, hogy a MegaORA rendszer az elvárásainak, igényeinek és a jogszabályoknak megfelelően működik, valamint a szükséges kliens oldali berendezések, hálózat, internet elérés, stb. a folyamatos munkavégzéshez rendelkezésre állnak. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy az SaaS üzemmódban történő igénybevételhez, a folyamatos önálló munkavégzéshez szükséges mértékű ismeretet elsajátítja.

A felkészülési munkát akadályozó problémák bejelentésével - program, szerver, hálózati hiba esetén - díjtalanul fordulhat a Szolgáltató ügyeletéhez, amely munkaidőben, haladéktalanul hozzákezd a hiba elhárításához.

Sem a felkészülés, sem a szerződés érvényessége alatt díjtalan oktatási tevékenységet nem lehet az ügyelettől igényelni. A szerződés érvényessége alatt a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az ügyelethez fordulásának oka nem program, szerver vagy hálózati hiba, - amely az ügyelet közreműködésével elhárítható -, hanem a munkavégzést az ismerethiány, hibás kezelés akadályozza, azaz oktatási tevékenységet kell az ügyeletnek folytatni a Felhasználó munkavégzésének segítésére, - ez akár telefonon, személyesen, levelezéssel, stb. történik -, akkor a Szolgáltató ügyelete az időráfordítást a mindenkori árjegyzék szerint kiszámlázza a Felhasználónak. A Szolgáltató minden egyes ilyen ráfordításról 3 munkanapon belül e-mail üzenetet küld a Felhasználónak, feltüntetve a Szolgáltató dolgozó nevét, téma rövid megnevezését, időtartamot és díjat. Amennyiben a Felhasználó további 3 munkanapon belül nem vitatja az értesítés adatait, akkor a Szolgáltató a terhelést elfogadottnak tekinti és a kereskedelmi munkatársak a díjat a következő esedékes számlázásban szerepeltetik.

5.3. Kliens oldali berendezések üzemeltetésének biztosítása

A MegaORA programok web felületen történő munkavégzéshez szükséges - kliens oldali - berendezéseket a Felhasználó az igényei szerint üzemelteti. A kliens oldali berendezések rendeltetési célnak megfelelő beszerzéséről, hibátlan, biztonságos üzemeltetéséről, és a szerverek hálózati eléréséről a Felhasználó gondoskodik.

5.4. A Felhasználó kármegelőző kötelezettségei a garanciális feladatok ellátásához

A Felhasználó felelős a nyilvántartás, a hatóságokkal, a saját dolgozóival és ügyfeleivel történő elszámolások jó adatokkal, határidőre történő elvégzéséért. E felelősséget a MegaORA használata nem csökkenti, nem veszi át. A Felhasználó a fenti feladatok ellátásának segítésére, a hatékony munkavégzéshez veheti igénybe a MegaORA programokat. A Felhasználó mind a bevezetés próbái, mind a rendszeres használat során köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendszer működését, és annak bármely rendellenességét, vagy a Felhasználó értelmezése szerinti jogszabályoktól eltérő működését jeleznie kell a Szolgáltató felé. A napi gyakorisággal futó feldolgozások hibáját pár nap alatt, a havi feldolgozások hibáját egy-két hónap alatt, stb. a Felhasználónak észre kell venni, és jelezni kell a Szolgáltató felé. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó által nem jelzett feldolgozási hibákért, a nem jelzett jogszabály-értelmezési, jogszabály-követési hibákból eredő károkért, vagy a feldolgozási hibák késői észleléséből, illetve késői jelzéséből keletkező károkért a Szolgáltató akkor sem tartozik felelősséggel, ha egyébként a hiba kijavítására vonatkozó kötelezettsége fennáll.

5.5. Adatvagyon megőrzése

A MegaORA működtetése során a Felhasználó által, az adatbázisba bevitt adatokból adatvagyon keletkezik. Az adatvagyon időben korlátlan tulajdonosa a Felhasználó. Az adatvagyonhoz való hozzáférés elsődleges módja a MegaORA programokkal történő feldolgozás.

A Felhasználónak egyéb lehetősége is van az adatvagyonának megőrzésére, mint a MegaORA programmal való elérés. Mivel a MegaORA működésének, szolgáltatásainak, minden alrendszernek számos olyan kiírási, lista lehetősége van, amelyben a feldolgozások alapadatait teljes körűen és tételesen ki lehet íratni listákra PDF, TXT, stb. formában, amely adatok végső soron papírra rögzíthetően. Ezek a kiíratási lehetőségek ember által, számítógépi feldolgozás nélkül értelmezhetőek és a kiíratások után - időben korlát nélkül - folyamatosan a Felhasználó rendelkezésére állnak. Megfelelő rendszeres kiíratásokkal a Felhasználónak folyamatosan rendelkezésére áll a feldolgozás összes adata, amely teljes körű lehet, és ekkor utólagos vizsgálatok, revíziók igényeit is kielégíti.

A szolgáltatás megszüntetése, vagy egyéb igények alapján a Felhasználónak módjában áll igényelni a korábbi év, évek alatt keletkezett adatainak, adatvagyonának számítógépi adathordozón történő rendelkezésre bocsájtását, a Felhasználó által meghatározott szerkezetben, az általa meghatározott adatleírás alapján. Ez lehet – pl. a szerződés megszűnése utáni más rendszerbe történő migrációhoz egyszeri feladat, - vagy lehet a rendszeres feldolgozásba illeszkedő ismétlődő feladat. Az ilyen tevékenységre a jelen szerződés nem terjed ki, ezt szolgáltatást a Szolgáltató csak külön, egyedi szerződés alapján tudja biztosítani.

5.6. A Felhasználó titoktartási kötelezettsége

A Felhasználó a feldolgozását Szolgáltatótól kapott, és saját maga által kialakított jelszavakkal tudja elérni, és ezeknek a jelszavaknak megfelelő kezelésével tudja elérni a feldolgozás biztonságát. A Felhasználónak elemi kötelezettsége a jelszavak megfelelő titkos kezelése.

A Szolgáltató a szolgáltatás ajánlott díjait nyilvánosságra hozza, ez bárki számára elérhető. A Szolgáltató a konkrét Felhasználóval a feladat konkrét ismeretében az ajánlott díjtól esetleg jelentősen eltérve megállapodik időleges vagy folyamatos díjban. Ez a megállapodás szerinti díj üzleti titkot képez, amelyet a felek csak közös hozzájárulás alapján hozhatnak harmadik fél tudomására.

5.7. A Felhasználó feladatai a biztonságos üzemeltetés biztosításához

A biztonságos üzemeltetés fontos része a kártékony programok - vírusok, trójai programok, stb. - elleni védekezés. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját berendezéseinek vírus és kártékony program mentes működtetéséről. A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a kártékony programok miatt bekövetkezett károkozásért, amely a Felhasználó kliens oldali berendezésein következik be.

6. Programhasználati jogviszony létrehozása és megszüntetése

6.1. Programhasználati jogviszony létrehozásának előfeltétele

A programhasználati jogviszony létrehozásának előfeltétele, hogy a Felhasználó a MegaORA SaaS Általános Szerződési Feltételekben leírtakat ismeri, tudomásul veszi és elfogadja. Továbbá a jogviszony létrehozásának előfeltétele, hogy a Felhasználó - a demó és egyéb díjtalan lehetőségek segítségével vagy oktatás igénybe vételével - meggyőződött arról, hogy a MegaORA általa igényelt moduljai az irányítási vagy ügyviteli munkájához megfelelő segítséget nyújt. A Felhasználó - szintén a demó és egyéb díjtalan lehetőségek segítségével - meggyőződött róla, hogy a rendelkezésére álló berendezéseken a MegaORA programjai a Felhasználó igényei szerint működtethetők, valamint a hálózati elérés kellő sebességgel rendelkezésre áll.

6.2. Felhasználói igénybejelentés, Egyedi Szolgáltatói Szerződés

A programhasználati jogviszony létrehozásának első lépése a Felhasználó részéről történő igénybejelentés. Meg kell adni az igénylő nevét (cégszerű megnevezése), lakcímét (székhely), adószámát, e-mail címét. Az igénybejelentést e-mailben, a weblapon szereplő igénybejelentő lap kitöltésével és elküldésével kell elvégezni.

Amennyiben az igénybejelentés csak az általános feltételek szerinti szolgáltatást hoz létre, jelen ÁSZF teljes körűen leírja a felhasználást. Amennyiben az igénybejelentésből körvonalazódik, hogy a szolgáltatás az ÁSZF feltételétől eltér (egyedi fizetési feltételek, egységár, stb.) akkor a 2. sz. mellékleten szereplő Egyedi Szolgáltatói Szerződést is ki kell tölteni. Ezen szerepel az ÁSZF-től történő eltérés vagy kiegészítés pontos meghatározása. Az Egyedi Szolgáltatói Szerződést a Szolgáltató általa aláírva 2 példányban küldi el a Felhasználónak, amelyből az egyik példányt a Felhasználó által aláírva kell visszajuttatni.

6.3. Első időszak használati jog díja

A Szolgáltató – a bevezetés támogatására – a Felhasználó számára díjtalanul biztosítja az első negyedév feldolgozását. Mivel az elszámolások naptári negyedév szerint történnek, a kedvezményes, a díjtalan negyedév a szerződés megkötésének dátuma szerinti naptári negyedév.

6.4. Feldolgozás létrehozása

A programhasználati jogviszony az Egyedi Szolgáltatói Szerződés megkötésével jön létre. A szerződés megkötését követően a Szolgáltató maximum 2 munkanapon belül, a Felhasználó számára létrehozza az "első vállalati" feldolgozást. A program által generált vállalat sorszámot, kezelő (user) nevet és belépési jelszót elküldi a Felhasználónak. A Felhasználónak lehetősége van további feldolgozások létrehozására.

6.5. Programhasználati jogviszony megszüntetése

A programhasználati és adattárolásra vonatkozó jogviszony mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a negyedévenként esedékes programhasználati vagy adattárolási díjat kifizeti.

A programhasználati jogviszony - az utolsó még feldolgozott negyedév díjainak kifizetése után - mindkét fél részéről indoklás nélkül felmondható. Azaz csak olyan negyedévtől szüntethető meg a szerződés a Felhasználó részéről, amelyik negyedévben már nem történt, nem történik feldolgozás, a MegaORA programok bármely célból történt elindítása. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden megkezdett negyedévben történő bármilyen MegaORA programhasználat (adatbevitel, listázás, stb.) a teljes negyedév időtartamra programhasználati díjfizetési kötelezettséget keletkeztet.

A negyedéves programhasználati jog díjainak ki nem fizetése feljogosítja a Szolgáltatót a tárgy negyedév első hónapjától a Felhasználót letiltani az adatokhoz való hozzáféréstől. A következő negyedév számlázási időszakáig ki nem fizetett díjak esetén a Szolgáltató az adatbázisból a Felhasználó adatait kitörli és a programhasználati jogviszony automatikusan megszűnik.

6.6. Szerződés módosításának szabályozása

A Szolgáltató jogosult – a Felhasználó jóváhagyásával – az Általános Szerződési Feltételek tartalmát módosítani. A módosítás ügymenete a következő: A Szolgáltató a weblapján közzéteszi az új, megváltozott szerződési feltételeket, és ezzel egy időben értesíti minden egyes Felhasználó ügyfelét a szerződésmódosítás tényéről. Az értesítés technikai kivitelezése, olyan kör e-mail, amelynek elolvasásáról automatikus visszajelzés történik a küldő felé.

Amennyiben a Felhasználó a kézhez vételt követő 30 napon belül nem él kifogással a módosítás ellen, abban az esetben a módosítás érvénybe lép. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a módosítással, és ezt írásban észrevételezi, akkor a Szolgáltató vagy elfogadja a Felhasználó észrevételeit, vagy jogában áll indoklás nélkül felmondani a Szerződést.

6.7. A szerződés megszüntetésekor a Szolgáltatónál tárolt ügyféladatok átadásának módja, feltételei

Jelen szerződés 5.5. fejezetben írt adatmentési, adatok adatbázisból történő kiírásának lehetőségek folyamatosan rendelkezésére állnak a Felhasználó számára. Amennyiben a szerződés megszüntetésre kerül, a saját adatok kiíratásai menülépések, valamint az egyéb esetleg igényelt speciális kiíratási lehetőségek még 90 napig rendelkezésére állnak a Felhasználónak, hogy külön díjazás nélkül kimentse a saját adatait.

Amennyiben a Felhasználó igényli a Szolgáltató biztosíthatja az 5.5 pontban írt tételes alapadatok kiíratását gépi programok számára. Mint szó volt róla, a kiírások elkészítéséhez külön megállapodás szükséges.

7. A programhasználat díjazása

A szerződés 1. pontjában látható, hogy a SaaS, ASP üzemmód meghatározó része a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező MegaORA használata. A szolgáltatás díjazása és az elszámolás alapja a MegaORA használatának, a program használat jogának megvétele. A használat jogát a Felhasználónak a naptári negyedévenként előre, a negyedév első hónapjának 10. napjáig kell a további teljes negyedév időtartamára Szolgáltatótól megvenni.

7.1. Díjazás mértéke

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a MegaORA SaaS (ASP) a díjszámításhoz figyelembe vett feldolgozási elemek számlálásának módját és az egyes elemek aktuális - áfa nélküli - díjait.

A SaaS, ASP üzemmódban történő használatba vétel díjazása azt az elvet igyekszik számszerűsíteni, hogy a Felhasználó számára a szolgáltatás milyen értéket képvisel. Ezért egy alrendszer egyszerű, önmagában történő használata viszonylag szerény díjazással elérhető, viszont több alrendszer integrált használata jelentős érték, és ezért díjnövekedést eredményez.

A díjazás mértékét a használt modulok, illetve a modulokban feldolgozott, keletkeztetett tételszámok tételegységárral történő szorzata határozza meg. A Felhasználó és a Szolgáltató megállapodása alapján mód van év elején egy összegben történő fix összegű, vagy minimális díj befizetésére, amely lehetővé teszi meghatározott alrendszerek korlátozott tételszámmal történő használatát. (A korlátok túllépése esetén egyedi megállapodástól függően tételegységáras elszámolás történik)

A Szolgáltatónak lehetősége van a MegaORA programok tételegységárait és a kapcsolódó szolgáltatások díjait az éves hivatalos inflációt követő, de azt meg nem haladó mértékben módosítani. Amikor a tárgyév folyamán az előző évi hivatalos KSH inflációs gyors index rendelkezésre áll, a Forgalmazó jogosult korrigálni a negyedévre fizetendő díjat, illetve a díjszámításhoz használt tételegységárakat. Mivel a díjváltozás az ÁSZF módosítását jelenti, ezért a 6.6 pontban írt szerződésmódosítási eljárást kell alkalmazni.

7.2. Elszámolási időszak, számla készítése

A rendszeres feldolgozások elszámolási időszaka a naptári negyedév. Elszámolásra a tárgy negyedév első hónap első munkanapján kerül sor, ekkor – a tárgynegyedév első napjának teljesítési határidejével - kerül megállapításra a negyedév használati jogát megváltó fizetendő összeg. Az elkészülő számlán szereplő díj megállapítása a következőképpen történik. A feldolgozási díj megállapításához a Felhasználó összes feldolgozásában lévő, a tárgy negyedévet megelőző negyedévben bevitt tételek darabszámát szorozni kell a megfelelő tételegységárral. A tárolási díj megállapításához az előző naptári évtől visszamenőlegesen az adatbázisban tárolt tételek számát szorozni kell az aktuális egységárral. Az egyes feldolgozásokban az így számított feldolgozási, illetve tárolási díj közül a nagyobbat kell alkalmazni.

A fizetendő összegből levonásra kerülhet az esetleg korábban, az év elején befizetett - és még el nem számolt – az Egyedi Szolgáltatói Szerződésben esetleg megállapított fix összegű díj 100 %-a. Azaz a Felhasználónak egy adott naptári évben további díjfizetési kötelezettsége csak a korábban (esetleg) befizetett díj túllépése után keletkezik. (Amennyiben a Felhasználó az év elején esetleg befizetett minimális díjat nem dolgozza le, az előre befizetett minimális díj fennmaradó része következő évre nem vihető át, és a Felhasználó nem igényelheti vissza)

A tételegységárak alapján számított nettó összegről, illetve annak az áfával megnövelt összegéről készül a következő negyedév programhasználati jogát megváltó számla. (A számlán szereplő összesen összeg részletezése a Felhasználó rendelkezésére álló "Feldolgozási statisztika" menülépésekkel kiíratható.) A számlán szerepelhetnek a negyedévben igénybe vett egyéb szolgáltatások díjai is.

7.3. A Felhasználó fizetési kötelezettségének teljesítése

Az esedékes számla kiegyenlítése a kiállítást követő 10. naptári napon belül a Forgalmazó

MKB 10300002-10594154-49020011

számú számlájára történik.

Ha a fizetés nem történik meg, - és ha időközben nem történik megállapodás a Forgalmazóval a számla és a fizetés átütemezéséről -, akkor a Felhasználó a tárgy negyedév első napjától nem tarthat igényt a MegaORA programok használatára. A programhasználati jogviszony a Szolgáltató részéről automatikusan felbontásra kerül. A díjak meg nem fizetése feljogosítja a Forgalmazót, hogy a tárgy negyedév első napjától letiltsa a Felhasználó adathozzáférését. A szolgáltatás megszüntetése esetén a Felhasználó a korábbi, már kifizetett díjak visszafizetését nem igényelheti.

7.4. Jogtalan programhasználat

A MegaORA programok szerződés nélkül, gazdasági haszon elérése céljából történő használatával, vagy igénybe vett, de ki nem fizetett szolgáltatásokkal valósul meg a jogtalan programhasználat. Jogtalan programhasználat keletkezik akkor is, ha a tárgy negyedév használati díját nem fizeti ki a Felhasználó, de a számla fizetési határideje alatt a Felhasználó működteti a programokat és/vagy a szerződés megszüntetési szándékát későn jelzi. Jogtalan programhasználat díjfizetési kötelezettséget keletkeztet, amelyet a Szolgáltató jogosult 10 napos fizetési határidővel kiszámlázni.

7.5. Adattárolási lehetőség díjazása

A MegaORA programok használatával keletkezett adatok csak a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt elérhetők a Felhasználók számára. Ha a Felhasználó már nem végez feldolgozást, nem visz be új adatokat, azaz az aktív feldolgozás megszűnése után is igényli a korábbi években keletkezett adatainak tárolását és esetenkénti adatszolgáltatási célból történő elérését, ekkor a Szolgáltató tárolási, archiválási díjat számol fel. A díj mértéke az 1. sz. mellékletben van részletezve.

Az archiválási szolgáltatásért, ezen belül az adattárolásért számított díj megállapodás – szerződésmódosítás – alapján a továbbiakban évente is fizethető. Az archiválási díj mértéke a szerződés időtartama alatt az éves infláció mértékével változhat. Megállapodás esetén az archiválási díj a meghatározott időtartamra, több évre egy összegben is megváltható, mely esetben a Felhasználó mentesül az esetleges évenkénti inflációs díjváltozástól.

Éves fizetés esetén a megállapított éves archiválási díj minden tárolási év első hónapjának 30. napjáig esedékes.

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

 

Melléklet: 1. sz. melléklet - MegaORA SaaS (ASP) aktuális díjai        
                2. sz. melléklet - Egyedi Szolgáltatói Szerződés        

Budapest, 2014. január 1.

1. sz. melléklet

MegaORA SaaS (ASP) aktuális díjai

A rendszeres feldolgozások, valamint az adatok tárolásának díjazása minden negyedévben a tárgy negyedévet megelőző negyedévben feldolgozott tételek vagy az előző évek tételeinek tárolási díjai alapján kerül megállapításra.

A díjazás a következő - áfa összeget NEM tartalmazó - tételekből tevődik össze:

1. Tételegységáras elszámolási mód esetén:

• A tárgy – a naptári évet megelőző - feldolgozási évek tételeinek tárolási díjai.
• A tárgyidőszakban feldolgozott, adatbázisba bevitt tételek után számított tételes feldolgozási díj.

Az előző – a tárgy naptári évet megelőző - feldolgozási évek adat tárolási díjainak számítása. A szolgáltatáshoz üzemeltetett egyes feldolgozásokban a korábbi évek adatai is tárolásra kerülnek, amíg a Felhasználó – megfelelő menülépésekkel ki nem töröli azokat. Ezeknek az adatoknak van tárolás díja, amelyet úgy számít ki a program, hogy sorra veszi a tárgyévet megelőző évnél korábbi évek adatait és képezi az egyes alrendszerek forgalmi adatainak, tételeinek az elszámolási időszakban aktuális tételegységáraival történő szorzatát. Az így kijött negyedéves összeg 3 %-a a tárolási díj, azaz az éves a feldolgozási díj 12 %-a. Ez a díj a tárolási díj. A tárolási díjnak – függetlenül a tárolt adat mennyiségétől – van minimum értéke, amely egy szerződésre legalább 12.000 Ft (plusz ÁFA) évenként. A tárolási díj kerül alkalmazásra a megszüntetett feldolgozások után az adatok archiválásánál. A 12 % megoszlása a következő: a MegaORA használati jog díja 9 %, ORACLE licenc 1,5 %, adatok tárolása 1,5 %.

A tárgyidőszak tételes feldolgozási díj számítása. Az aktív feldolgozásoknak van feldolgozási díja, amely számítása úgy történik, hogy a tárgy negyedévet megelőző negyedévben bevitt forgalmi adatok tétel számait szorozzuk az elszámolási időszak aktuális tételegységáraival. Ez a díj a tételes feldolgozási díj.

Elszámolási időszakra a kétféle számítás szerinti díj – a tárolási és a tételes feldolgozási díj - közül a nagyobbik összeg fizetendő.

2. Fix díjas elszámolási mód esetén:

Az Egyedi Szolgáltatói Szerződésben megállapított fix díj. Ez esetben a díj fejében végezhető feldolgozási volumen korlátozott. Volumen túllépés, vagy egyéb megállapodáson kívüli modulok használata esetén az Egyedi Szolgáltatói Szerződés aktuális díjai kerülnek alkalmazásra.

Tételegységárak

Egy adott tárgy negyedév használati díjának megállapításánál az azt megelőző negyedévben feldolgozott tételszámok és az alábbi tételegységárak szorzata alapján történik a tárgy negyedévi feldolgozási díj megállapítása.

.

Bizonylat típus

Egység

MiniORA díj

MegaORA díj

1. Főkönyv, áfa, pénzügy * db 2,22 Ft 8,87 Ft
2. Házipénztári tétel ** db --- 6,65 Ft
3. Banki kapcsolat db 5.25 Ft 11,09 Ft
4. Készlet tételek db --- 8,87 Ft
5. Számla *** db 3,24 Ft 12,14 Ft
6. Rendelés tételsorok db --- 44,39 Ft
7. Dokumentációs lapok db 11,92 Ft 26,79 Ft
8. Eszközkarton éves díj karton --- 306,53 Ft
9. HR darabszám (bérszámfejtés) db 76,63 Ft 306,53 Ft
10. Felvásárlási jegy db --- megállapodás szerint

A tételek alrendszerenkénti meghatározásai:

1. Főkönyv, áfa, pénzügy
Számvitel, kontrolling alrendszer tételeit az egy bizonylaton lévő számla – ellenszámla - áfa sor határozza meg, amely bizonylatból a főkönyvi kartonokra illetve a naplóra kerülő tételsorok száma.
* A MiniORA esetén csak a Főkönyv-, Folyószámla, Áfa modulok használhatók, a MegaORA termék használata esetén az összes bővítési lehetőség használható. A kontrollig (utókalkulációs) kódok használata és a forintos könyvvezetésnél a deviza könyvelés része a tételegységárnak Viszont a nem forintban történő, deviza könyvelés használata és/vagy devizás banki számla használata (kiadás FIFO kezelés) 50%-os tételegységár felár.
Naptári évtől eltérő könyvvezetési év használata egyedi díj megállapodás alapján történik.

2. Házipénztári tétel
A házipénztári tétel a házipénztári bizonylaton lévő tételsorok, azaz az egyes jogcímekhez megadott tételsoroknak a darabszáma.
** Valutapénztár használata – kiadás FIFO kezelése – esetén 150%-os felár az összes házipénztári tételre.

3. Banki kapcsolat
A banki kapcsolat tételszáma a főkönyvi könyvelésben megjelenő banki kapcsolat által képzett bizonylatok sora, banki tételekből, a naplóra kerülő tételek darabszáma.

4. Készlet tételek
A készlet tétel a bevét/kiadás, stb. bizonylatokon lévő cikkszám-mennyiség tételsorok száma.

5. Számla
Az elkészített számlákon szereplő cikk, szolgáltatás és árbevétel módosító sorok darabszáma. (az áfa sor a számlázási elszámolásban nem számít külön tételnek)
*** A nem könyvvezetési pénznem szerinti számla (devizaszámlák) használata esetén tételenként 100%-os felár.

6. Rendelés tételsorok
A rendelés bizonylatban szereplő cikkszám-mennyiség sorok darabszáma

7. Dokumentációs lapok
Az egy dokumentumhoz tartozó szkenneléssel vagy egyéb módon bekerült lapok darabszáma (ha egy levelet három lapon szkennelnek be, az három tétel, ha egy Word dokumentum egybefüggően került be, az is egy tételnek számít, független attól, hogy kinyomtatva pl. 70 oldalra kerül kiírásra).

8. Eszközkarton éves díj
Az eszközkartonok éves díjának számítása a feldolgozásban egy év alatt tárolt eszközkartonok, és azok tartozékainak összesített darabszáma után történik. Negyedévenként a feldolgozásban aktuálisan szereplő karton tételegységár 25 %-a fizetendő. Továbbá a nem aktív, de az adatbázisból ki nem törölt kartonok után - független az aktivitás törlésének idejétől - fizetendő a tétel egységár 12,5 %-a.

9. HR darabszám (Bérszámfejtés)
A bérszámfejtési tételszámok az egyes számfejtések - számfejtési rekordok darabszáma. (Egy évben 1 havibéres dolgozónak min. 12 db számfejtés történik.) Az alrendszer a következő modulokból áll, amelyek használatának díja a fenti tételegységár alábbi százalékainak arányában kerül megállapításra:
- Ha a használt program a teljes – nem MiniORA - bérszámfejtés, de nincsen táppénzszámítás, akkor a tételegységár 50%-a a tételegységár.
- Ha a használt program a teljes bérszámfejtés és van táppénz számítás, akkor kerül a fenti tételegységár alkalmazásra.

10. Felvásárlási jegy
A feldolgozásba bevitt felvásárlási jegyeken szereplő cikk sorok darabszáma alapján történik a tétel darabszám megállapítása.

Kapcsolódó szolgáltatások díja

Kapcsolódó szolgáltatási díjak (az áfát nem tartalmazzák!)
Díjtalan bemutató: A programok lehetőségeinek bemutatására, ASP feldolgozás megismeréséhez a Szolgáltató telephelyén, csoportosan, időpont egyeztetéssel félnapos díjtalan bemutatót tartunk.
Adatbázis, kiszolgáló szerver telepítés (ASP szolgáltatásnál nincs ez a díjtétel) 600.000 Ft/alkalom
Csoportos oktatás a Szolgáltató telephelyén, időpont egyeztetéssel 27.000 Ft/fő/nap
Egyéni oktatás, konzultáció a Szolgáltató telephelyén 15.000 Ft/óra
Oktatás, konzultáció, programtelepítés helyszíni közreműködés 18.000 Ft/óra
Vidékre utazási hozzájárulás 150 Ft/km
Budapestre történő kiszállás díja 6.800 Ft
Egyedi programkészítés, ügyvitel-szervezési konzultáció 25.000 Ft/óra
Teljes körű ügyvitelszervezés egyedi megállapodás szerint szervezői napra, 98 ezer Ft szervezői napidíj plusz utazási hozzájárulás

Egyedi Szolgáltatói Szerződés nyomtatható változat

2. sz. melléklet

Egyedi Szolgáltatói Szerződés

amely létrejött a ………………………………………………………………………………. a továbbiakban, mint Felhasználó, és a Megastar Plus Kft., a továbbiakban, mint Szolgáltató között.

Felhasználó adatai:
Cím:
Fióktelep: -
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Adószám:
E-mail:
 

Szolgáltató adatai:
Székhely: 2484 Pilisborosjenő, Ezüsthegyi út 75.

Levelezési cím: 1033 Budapest, Hévízi út 3/b-c
Cégjegyzékszám: 13-09-077517
Bankszámlaszám: 11100104-12321306-01000003
Adószám: 12321306-2-13

1. A szerződés tárgya:

SaaS (ASP) szolgáltatás biztosítása a Felhasználó számára a Szolgáltató által üzemeltetett MegaORA SaaS (ASP) integrált vállalatirányítási rendszer használatához, illetve az SaaS (ASP) szolgáltatás ügyeletéhez és programkövetéséhez.

2. Szolgáltatások meghatározása

A MegaORA SaaS (ASP) ERP rendszer SaaS szolgáltatás igénybe vételének általános lehetőségeit az e témában írt, www.megastar.hu honlapon található Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. Az Egyedi Szolgáltatói Szerződés időben, korlátlan módon jogosítja a Felhasználót a MegaORA SaaS (ASP) összes szolgáltatásának igénybe vételére.

3. Szolgáltatások bevezetésének ütemezése

Jelen szerződés érvénybe lépésének előfeltétele az ÁSZF 6.2. pontjában írt eljárás. Amennyiben meghatározásra kerültek a szolgáltatás feltételei és aláírásra került a jelen Egyedi Szolgáltatói Szerződés, a Felhasználó jogosult a szolgáltatások igénybe vételére.

4. Szolgáltatások mennyiségi paraméterei és az Igénybe vett szolgáltatások árazása

(Az alábbi két lehetőség közül az egyik érvényes, a másik törlendő)

a./ A Felhasználó jelen szerződéssel jogot szerzett arra, hogy alrendszer tételszám korlátozás nélkül vegye igénybe a MegaORA SaaS (ASP) szolgáltatásait. Díjfizetés az ÁSZF egységárai szerint, vagy az alábbi módosított egységárak szerint negyedévenként tételegységárak alapján kiszámított díjazással történik.

b./ A Felhasználó a jelen szerződéssel jogot szerez az alább felsorolt modulok használatára az alábbi tételszám korlátozással. Amennyiben egyéb modulokat is használatba vesz, és/vagy a megadott tételszámokat túllépi, akkor a díjfizetés az ÁSZF egységárai szerint, vagy az alábbi módosított egységárak szerint negyedévenként tételegységárak alapján kiszámított díjazással történik.

 

Modulok és feldolgozható éves tételsorok:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A fenti modulok használat éves/féléves/negyedéves fix díja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  azaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. Forint + ÁFA

 

5. ÁSZF-ben szereplő tételegységáraktól történő eltérések meghatározása
(Az alábbi két lehetőség közül az egyik érvényes, a másik törlendő)

a./ A Szolgáltató és a Felhasználó nem tér el az ÁSZF-ben szereplő tételegységáraktól.

b./ Az ÁSZF-ben meghatározott alrendszerenkénti tétel egységárak az alábbiak szerint módosulnak:

.

Alrendszer típus

Egység

Díj

1.

Számvitel, kontrolling

db

..................Ft

2.

Házipénztári tétel

db

..................Ft

3.

Banki kapcsolat

db

..................Ft

4.

Készlet tételek

db

..................Ft

5.

Számla

db

..................Ft

6.

Rendelés tételsorok

db

..................Ft

7.

Dokumentációs lapok

db

..................Ft

8.

Eszközkarton éves díj

karton

..................Ft

9.

HR darabszám (bérszámfejtés)

db

..................Ft

 

Budapest,

…………….……        ………….……..

Felhasználó                 Szolgáltató